From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Tloušťka

Rozhraní tloušŤky čáry

V této záložce je možné řídit tlou'stku čáry, tahu.

Základní tloušťka
Základní tloušťka čáry pro daný styl.
Pozice tloušťky
Ovládání polohy tloušťky tahu z původní (backbone) geometrie. K dispozici jsou čtyři možnosti:
Střed - Center
Tloušťka je rovnoměrně rozdělena na levou a pravou stranu geometrie tahu.
Uvnitř - Inside
Tahy jsou kresleny uvnitř hranice objektu.
Vně - Outside
Tahy jsou kresleny vně hranice objektu.
Relativní - Relative
Umožní specifikovat relativní pozici číslem v rozsahu mezi mezi 0.0 (uvnitř) a 1.0 (vně) v numerickém poli poměr tloušťky (Thickness Ratio) o kousek níže.

Možnosti tloušťky pozice jsou použitelné na hranové tahy typu Silhouette a Border, protože to jsou okrajové typy definované z hlediska objektu hranice. Tahy jiných okrajových typů jsou vždy nakresleny pomocí možnosti Center.

Modifikátory

Je k dispozici pět modifikátorů tloušťky, které mohou být míchány se základní tloušťkou pomocí sady obvyklých metod ( viz např. Mix kompozitní uzly). Stejně jako u jiných modifikátorů Blender zpracovává modifikátory zásobníku shora dolů.

Vliv
Vliv (influence) říká, jak mnoho bude mít modifikátor vliv na výsledný efekt tloušťky kresby.


Podélné tahy

Modifikátor tloušťky podélných tahů

MOdifikátor Podélného tahu - Along Stroke upravuje základní tloušťku lineární, nebo uživatelskou funkcí podle délky tahu.

Mapování
Mapování (mapping) lineírní závislostí (od 0.0 do 1.0), která může být invertována (volbou Invert), nebo uživatelskou funkcí.


Kaligrafie

Modifikátor tloušťky kaligrafické čáry

The Calligraphy modifier mimics some broad and flat pens for calligraphy. It generates different thickness based on the orientation of the stroke.

Orientation
The angle (orientation) of the virtual drawing tool, from the vertical axis of the picture. For example, an angle of 0.0° mimics a pen aligned with the vertical axis, hence the thickest strokes will be the vertical ones, and the thinnest, the horizontal ones.
Min Thickness and Max Thickness
The minimum and maximum generated thickness (as explained above, minimum is used when the stroke’s direction is perpendicular to the main Orientation, and maximum, when aligned with it).
Demonstrace modifikátoru kaligrafie - od T.K. File:Toycar Calligraphy.zip


Vzdálenost od kamery

Modifikátor tloušťky tahu na základě vzdálenosti od kamery

Modifikátor vzdálenost od kamery (Distance from Camera) mění tloušťku čáry lineárně, nebo podle definované křivky v závislosti na vzdálenosti kamery.

Mapování
Mapování (mapping) lineírní závislostí (od 0.0 do 1.0), která může být invertována (volbou Invert), nebo uživatelskou funkcí.
Range Min and Range Max
The limits of the mapping from “distance to camera” to “thickness in mapping”. If the current point of the stroke is at Range Min or less from the active camera, it will take the start thickness of the mapping, and conversely, if it is at Range Max or more from the camera, it will take the end thickness of the mapping. These values are in the current scene’s units, not in pixels!
Fill Range by Selection
Set the min/max range values from the distances between the current selected objects and the camera.


Vzdálenost od objektu

Line Style Thickness's Distance from Object modifier

The Distance from Object modifier alters the base thickness with a new one from either a linear progression or a custom curve, using the distance to a given object as parameter.

Target
The object to measure distance from.
Mapování
Mapování (mapping) lineírní závislostí (od 0.0 do 1.0), která může být invertována (volbou Invert), nebo uživatelskou funkcí.
Range Min and Range Max
The limits of the mapping from “distance to object” to “alpha in mapping”. If the current point of the stroke is at Range Min or less from the target, it will take the start thickness of the mapping, and conversely, if it is at Range Max or more from the target, it will take the end thickness of the mapping. These values are in the current scene’s units, not in pixels!
Fill Range by Selection
Set the min/max range values from the distances between the current selected objects and the target.


Materiál

Modifikátor tloušťky čáry podle materiálu

Modifikátor Materiálul mění tloušťku čáry podle materiálu, na který je čára kreslena.

Je možné využít různých vlastností materiálu, také vícekomponentní výsledky RGB. V tomto případě je využita hlavní hodnota.

Mapování
Mapování (mapping) lineírní závislostí (od 0.0 do 1.0), která může být invertována (volbou Invert), nebo uživatelskou funkcí. Lieární neinvertovaná funkce znamená "nedělej nic", a vrací v mapování vstupní hodnoty v rozsahu [0.0, 1.0]…

Je-li použita volba rozdělení materiálem (Split by Material) v zálořce tahu Stroke, výsledek nebude podél jednotlivých tahů rozmazaný mezi materiály.