From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Alfa

Záložka stylu linky alfa

Na této kartě můžete kontrolovat alfa (průhlednost ) obrysových tahů.

Základní průhlednost - Base Transparency
Hodnota základní alfa pro tento daný styl čáry.

Modifikátory

K dispozici jsou čtyři alfa modifikátory, které mohou být míchány se základním nastavením alfa pomocí skupiny obvyklých metod (pro detailnější popis viz např.Mix compositing node - kompoziční uzel). Stejně jako dalších modifikátory jsou aplikovány shora dolů.

Influence - vliv
Úroveň ovlivnění výsledné průhlednosti modifikátorem.


Podélné tahy

Modifikátor alfa pro podélné tahy

Modifikátor podélného tahu - Along Stroke mění hodnotu alfa v průběhu lineárním, nebo uživatelsky definovaným.

Mapování - Mapping
Lineární přírůstek(od 0.0 do 1.0), který může být invertován pomocí volby Invert, nebo upraven uživatelskou křivkou mapování.


Vzdálenost od kamery - Distance from Camera

Modifikátor průhlednosti čáry v souvislosti se vzdáleností od kamery

Modifikátor vzdálenost od kamery mění hodnotu alfa lineárně v závislosti na vzdálenosti od kamery, nebo pomocí upravené křivky, kde vzdálenost je parametr.

Mapování - Mapping
Lineární přírůstek(od 0.0 do 1.0, který může být invertován pomocí volby Invert, nebo upraven uživatelskou křivkou mapování.
Rozsahy Range Min a Range Max
Meze mapování ze "vzdálenosti fotoaparátu" na "alfa v mapování". Pokud je aktuální bod vykreslení blíže, nežli Range Min, bude doplněna startovní hodnota alfa. A naopak je-li větší, než Range Max, bude brát nastavenou koncovou hodnotu alfa. Hodnoty vzdálenosti jsou v jednotkách ve scéně, nikoli pixelech!
Vyplnění rozsahu podle výběru
Pomůcka pro nastavení rozsahů (Fill Range by Selection) vzdáleností min/max od kamery na základě výběru objektů.


Vzdálenost od objektu - Distance from Object

Vzdálenost od objektu

Modifikátor Vzdálenost od objektu - Distance from Object mění alfa stejným způsobem podle vzdálenosti od definovaného objektu.

Cíl - Target
Objekt pro měření vzdálenost "odkud".
Mapování - Mapping
Lineární přírůstek (od 0.0 do 1.0), který může být invertován pomocí volby Invert, nebo upraven uživatelskou křivkou mapování.
Rozsahy Range Min a Range Max
Meze mapování ze "vzdálenosti od objektu" na "alfa v mapování". Pokud je aktuální bod vykreslení blíže k cíli, nežli Range Min, bude doplněna startovní hodnota alfa. A naopak je-li vzdálenost od cíle větší než Range Max, bude doplněna nastavená koncovou hodnotu alfa. Hodnoty vzdálenosti jsou v jednotkách ve scéně, nikoli pixelech!
Vyplnění rozsahu podle výběru
Pomůcka pro nastavení rozsahů (Fill Range by Selection) vzdáleností min/max od objektu na základě výběru požadovaných.


Materiál

Materiálový alfa modifikátor

Modifikátor materiálu doplňuje alfa podle aktuálního materiálu nacházejícím se pod tahem.

Je možné využít různé vlastnosti materiálů, z nichž některé jsou více komponentní(tj. vrací hodnoty RGB). V tomto případě bude použita průměrná hodnota.


Mapování - Mapping
Lineární přírůstek (od 0.0 do 1.0), který může být invertován pomocí volby Invert, nebo může být upraven uživatelskou křivkou. Jako poznámku je vhodné doplnit, že lineární neinvertovaná volba je ekvivalentem pro "neudělat nic", tj. původní hodnoty z materiálu jsou stále v rozsahu [0.0, 1.0]…

Pokud je použit s prvkem oddělení podle materiálu (Split by Material)v záložce Stroke, výsledek podélných tahů nebude mezi materiály rozmazaný.