From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Úvod

V některých situacích je vhodné co nejvíce zvýšit rychlost renderování, nebo přistupovat k Blenderu vzdáleně, nebo vytvořit skript pro renderování více úloh. K tomu je výtečně použitelná možnost parametrického spouštění Blenderu z příkazové řádky.

Jednou z výhod příkazové řádky je, že nevyžaduje prostředí X server (pro neznalé: jde o grafické prostředí v systémech Linux) a s tím spojená výhoda vzdáleného renderování pomocí vzdáleného přístupu k operačnímu systému pomocí protokolu SSH nebo telnet (existují Open Source klienti i pro platformu Windows).

Poznámka! Argumenty jsou spouštěny v pořadí, v jakém jsou zadány!

blender -b file.blend -a -x 1 -o //render

...Nebude pracovat, protože výstup a extenze je nastavena až po té, co byl zadán úkol renderování.

Vždy umisťujte parametry -f nebo -a na řádce jako poslední.

Syntaxe

 blender [-b <dir><file> [-o <dir><file>][-F <format>]
 [-x [0|1]][-t <threads>][-S <name>][-f <frame>]
 [-s <frame> -e <frame> -a]] [[-P <scriptname> [-- <parameter>]]

Volby Renderu:

 -b nebo --background <file>
   Natáhne <file> do pozadí (často používané pro renderování bez uživatelského rozhraní "UI-less")
 
 -a nebo --render-anim 
   Renderuje rámce od startu do konce (včetně)
 
 -S nebo --scene <name>
   Nastaví pro renderování aktivní scénu <name>
 
 -f nebo --render-frame <frame>
   Renderuje rámec <frame> a uloží jej.
   +<frame> startuje relativně od pozice frame, -<frame> relativně od konce.
 
 -s nebo --frame-start <frame>
   Nastaví startovní rámec <frame> pro render (použijte před argumentem -a)
 
 -e nebo --frame-end <frame>
   Nastaví koncový rámec <frame> pro render (použijte před argumentem -a)
 
 -j nebo --frame-jump <frames>
   Nastaví počet rámců k přeskočení po každém renderovaném rámu
 
 -o or --render-output <path>
   Nastaví výstupní cestu a soubor.
   Použijte // jako počáteční cestu pro umístění
     relativně k umístění pracovního souboru .blend.
   Znak # je doplněn číslem rámce 
     a doplněn nulami.
     ani_##_test.png vytvoří ani_01_test.png
     test-######.png vytvoří test-000001.png
     Pokud jméno souboru neobsahuje znak #, bude ke jménu 
     souboru přidán suffix ####
   Číslo rámce bude přidáno nakonec jména souboru.
     tj.g: blender -b foobar.blend -o //render_ -F PNG -x 1 -a
     //render_ vytvoří //render_####, zapíše rámce jako //render_0001.png//
 
 -E nebo --engine <engine>
   Specifikuje renderovací engine
   pro výpis dostupných enginů spusťte parametr -E help
 
 -t nebo --threads <threads>
   Použije počet <threads> vláken pro renderování a souvicející operace
   [1-64], 0 pro celkový dostupný počet procesorů/jader.
 
 

Volby formátu:

 -F nebo --render-format <format>
   Nastaví formát renderu, platné hodnoty jsou...
     TGA IRIS JPEG MOVIE IRIZ RAWTGA
     AVIRAW AVIJPEG PNG BMP FRAMESERVER
   formáty, které mohou být kompilovány do blenderu, ale
   nejsou dostupné na všech systémech)
     HDR TIFF EXR MULTILAYER MPEG AVICODEC QUICKTIME CINEON DPX DDS
 
 -x nebo --use-extension <bool>
   Nastaví volbu nastavení extenze k souboru nakonci renderu
 
 

Volby playbacku:

 -a <options> <file(s)>
   Playback <file(s)> pracuje pouze, pokud proces neběží na pozadí.
     -p <sx> <sy>  Otevření s levým spodním rohem na pozici <sx>, <sy>
     -m   Čte z disku (nebufruje)
     -f <fps> <fps-base>   Specifikuje FPS (snímky za sekundu)
     -j <frame> Nastavení kroku od rámce k rámci
     -s <frame> Přehrát od rámce <frame>
     -e <frame> Přehrát do rámce <frame>
 
 

Volby okna: Options:

 -w or --window-border 
   Otevře okna s rámečkem (implicitní)
 
 -W or --window-borderless 
   Otevře okna bez rámečku
 
 -p or --window-geometry <sx> <sy> <w> <h>
   Otevře okno se spodním levým rohem na <sx>, <sy> a šířkou a výškou <w>, <h>
 
 -con or --start-console 
   Startuje konzolové okno (ignorováno v případě nastavení paramaetru -b), (pro Windows)
 
 --no-native-pixels 
   Nevyužívá nativní velikost pixelu, pro vysoké rozlišení displejů (MacBook 'Retina')
 
 

Specifické volby pro herní engine:

 -g specifické volby herního engine
   -g fixedtime    Běží na frekvenci 50 Hertz bez výpadků rámů
   -g vertexarrays   Používá hranové pole pro renderování (obykle rychlejší)
   -g nomipmap     Bez texturového mapování
   -g linearmipmap   Lineární texturové mapování namísto nejbližšího (implicitně)

Volby prostředí Python:

 -y or --enable-autoexec 
   Povoluje automatické spouštění skriptu python
 
 -Y or --disable-autoexec 
   Nepovoluje automatické spouštění skriptu python (scripty pydrivers & startup ), (kompilováno jako nestandardní a implicitní)
 
 
 -P or --python <filename>
   Spustí skript Pythonu v souboru <filename>
 
 --python-text <name>
   Spustí daný skript Pythonu jako textový blok
 
 --python-console 
   Spustí Blender s interaktivní konzolí
 
 --addons 
   Čárkou oddělený seznam doplňků (addons) bez mezer
 

Volby debugování:

 -d or --debug 
   Zapíná režim debugování
   * Tiskne každé volání operátora spolu s argumenty
   * Vypíná zachytávání myši (v některých případech itneraguje s debuggerem)
   * Ponechá python sys.stdin spíše nežli jeho nastavení na None
 
 --debug-value <value>
   Nastaví při startu hodnotu <value>
 
 --debug-events 
   Zapne debug zprávy pro systém událostí
 
 --debug-handlers 
   Zapne debug zprávy pro systém zpracování událostí
 
 --debug-jobs 
   Zapne časové profilování pro joby na pozadí.
 
 --debug-python 
   Zapne debug zprávy pro python
 
 --debug-wm 
   Zapne debug zprávy pro okenní manažer
 
 --debug-all 
   Zapne všechny debug zprávy (vyjma libmv)
 
 --debug-fpe 
   Zapne vyjímky plovoucí čárky
 
 --disable-crash-handler 
   Vypne crash handler
 
 

Různé volby:

 --factory-startup 
   Přeskočí načítání "startup.blend" v domovském adresáři uživatele
 
 --env-system-datafiles 
   Nastaví proměnnou prostředí BLENDER_SYSTEM_DATAFILES
 
 --env-system-scripts 
   Nastaví proměnnou prostředí BLENDER_SYSTEM_SCRIPTS
 
 --env-system-python 
   Nastaví proměnnou prostředí BLENDER_SYSTEM_PYTHON

 
 -nojoystick 
   Vypne podporu joysticku
 
 -noglsl 
   Vypne stínování GLSL (shading)
 
 -noaudio 
   Přepne zvukový systém na "Žádný"
 
 -setaudio 
   Přepne zvukový systém na secifické zařízení
   NULL SDL OPENAL JACK
 
 
 -h nebo --help 
   Vytiskne tuto nápovědu
 
 -v nebo --version 
   Vytiskne verzi Blenderu
 
 -- 
   Ukončuje zpracování voleb. Následující argumenty prochází beze změn.
   Přístup pomocí python knihovny sys.argv
 

Další volby:

 /? 
   Vytiskne tuto nápovědu (windows)
 
 --verbose <verbose>
   Nastavení úrovně upovídanosti výpisů.
 
 -R 
   Registruje v systému extenzi .blend (pouze Windows)
 
 -r 
   POtichu registruje v systému extenzi .blend (Windows only)

Příklady

Renderování obrázku

# blender -b file.blend -o //file -F JPEG -x 1 -f 1
 • -b
Natáhne Blender bez rozhraní
 • file.blend
soubor .blend pro renderování
 • -o //file
adresář a cílový soubor obrázku
 • -F JPEG
formát obrázku JPEG
 • -x 1
doplní extenzi .jpg ke jménu souboru
 • -f 1
renderuje rámec 1

Renderování filmu

# blender -b file.blend -x 1 -o //file -F MOVIE -s 003 -e 005 -a 
 • -b
Natáhne Blender bez rozhraní
 • file.blend
soubor .blend pro renderování
 • -x
doplní extenzi .avi ke jménu souboru
 • -o //file
adresář a cílový soubor filmu
 • -F MOVIE
uloží film .AVI s nízkou kompresí
 • -s 003 -e 005 -a
Nastaví start renderování na rámec 003 a konec na 005. Důležité: Můžete použít pouze -s nebo -e, ale musíte dodržet pořadí, jinak Blender nebude pracovat!

Spuštění Blenderu se specifickým engine

Parametrem je -E engine nebo --engine engine

# blender --engine CYCLES

Seznam dostupných renderovacích engine získáte pomocí

# blender --engine help

nebo

# blender -E help

Příklad výstupu

found bundled python: /home/satishg/bin/blender-2.65a-linux-glibc27-x86_64/2.65/python
Blender Engine Listing:
    BLENDER_RENDER
    BLENDER_GAME
    CYCLES

[1]  Done             ~/bin/blender-2.65a-linux-glibc27-x86_64/blender --engine help

Platformy

Jak spustit Blender z příkazové řádky závisí na platformě a na místě, kde je instalovaný Blender. Zde jsou základní instrukce pro různé platformy.

Windows

Otevřte okno s příkazovým řádkem, jděte do adresáře instalovaného Blenderu a spusťte příkaz

# cd c:\<blender installation directory>
# blender

Mac OS X

Otevřete terminálovou aplikaci, jděte do adresáře instalovaného Blenderu a spusťte aplikační balík app příkazem:

# cd /Applications/Blender
# ./blender.app/Contents/MacOS/blender

Pokud využíváte příkazovou řádku více, je vhodné vytvořit zástupný alias, a tak příkazem 'blender' spustíte terminál. Příklad skriptu je zde:

# echo "alias blender=/Applications/Blender/blender.app/Contents/MacOS/blender" >> ~/.profile

Pokud nyní otevřete nocvý terminál, následující příkaz bude fungovat:

# blender

Linux

Otevřete terminálovou aplikaci, jděte do adresáře instalovaného Blenderu a spusťte jej příkazem:

# cd <blender installation directory>
# ./blender

Pokud je Blender nainstalován v proměnné PATH (obykle je instalován Blender instalačním balíkem), můžete jednoduše využít toto:

# blender