From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Page/Header|2.6x|Doc:CZ/2.6/Manual/Modeling/Surfaces/Editing


Page status (reviewing guidelines)

Images

image not correct
we can't see point labeled C (see the 2.4 version
NurbsSurfaceWeightExample.png‎
Surface Weight 5.


Proposed fixes: none


Povrchy

Povrch.

Křivky jsou objekty typu 2D a povrchy jsou jejich rozšířením do 3D. Blender však může pracovat pouze s povrchy typu NURBS, nikoli Bézierovými (jsou k dispozicity Bezierovy uzly jak je vidět níže), nebo polygonálními (ale pro polygony jsou klasické sítě). Dokonce křivky a povrchy sdílí stejný typ objektu (také s texty…), nejsou stejnou věcí, napřčíklad v jednom objektu není možné využít křivky a ovrchy.

Povrchy jsou rozměru 2D. Mají tedy dvě interpolační osy, U (pro křivky) a V. Je důležité porozumět, že lze řídit interpolační pravidla (uzel, pořadí, rozlišení) nezávisle pro oba tyto rozměry (kde položky (the U a V jsou k nastavení určeny).

Můžete se ptát, "ale povrch se jeví jako trojrozměrný, proč je tedy jen 2D?”. Vlastností objektu 3D je, že má další marametr daný třetím rozměrem. Tím je objem, kdežto povrch, přestože může být uzavřený má pouze povrch o rozměru 2. Je nekonečně tenký. Proto pouze 2D objekty mají jen dvě interpolační rozměry, nebo osy, nebo rozměry. (pokud se trošku vyznáte v matematice, myslete v neeuklidovské geometrii - nuže povrchy jsou pouze neeuklidovské roviny 2D). Pro klasický "příklad ze života" je možné srolovat kus papíru do válce, který sice ohraničuje určitý objem, ale stále jde o papír s obsahem několika čtverečních centimetrů. Tedy 2D objekt!

V podstatě jsou povrchy velice podobné výsledku vytažení křivky (by the way, I think it should be possible to convert an extruded curve in a surface, at least when only made of NURBS – but Blender cannot do it currently…).

Nástroje úpravy povrchů

Surface Tools.

Panely Editing jsou stejné jako pro křivky pouzwe s menším počtem možností… A jako obvykle jsou k dispozici menu Select a Surface v záhlaví pohledu 3D a Specials (W) v menu pop-up.

Vizualizace

There is nearly no difference with NURBS curves, except that the U direction is indicated by yellow grid lines, and the V one is materialized by pink grid lines, as you can see in (Surface).

You can hide and reveal control points just as with curves, and you have the same draw options in the Curve Tools panel.

Struktura povrchu

Mnoho z konceptu křivek, zvláště NURBS se vztahují k NURBS povrchům jako řídící body, pořadí (Order), váhy (Weight), rozlišení (Resolution), atd. Následuje detailní popis rozdílů.

Je velice důležité porozumět rozdílu mezi křivkami NURBS a povrchy NURBS. První mají pouze jednu dimenzi, druhé mají dimenze dvě. Blender interně počítá povrchy NURBS a křivky NURBS úplně rozdílně. Je mnoho atributů, které lze oddělit, ale nejdůležitější je, že křivky NURBS mají jednu interpolační osu (U) a povrchy NURBS mají dvě interpolační osy (U a V).

However, you can have “2D” surfaces made of curves (using the extrusion tools, or, to a lesser extent, the filling of closed 2D curves. And you can have “1D” curves made of surfaces, as a NURBS surface with only one row (either in U or V direction) of control points produces only a curve…

Visually you can tell which is which by entering Edit mode and looking at the 3D window’s header: either the header shows “Surface” or “Curve” as one of the menu choices. Also, you can extrude a whole NURBS surface curve to create a surface, but you can’t with a simple NURBS curve (we talk here about the “standard” Extrude tool, the one activated with the E shortcut, not the quite specific curve extrusion tools – yes, I know, it’s not easy to follow…).

Řídící body, řádky a mřížka (Grid)

Control points for NURBS surfaces are the same as for NURBS curves. However, their layout is quite constraining. The concept of “segment” disappears, replaced by “rows” and the overall “grid”.

A “row” is a set of control points forming one “line” in one interpolation direction (a bit similar to edge loops for meshes). So you have “U-rows” and “V-rows” in a NURBS surface. The key point is that all rows of a given type (U or V) have the same number of control points. Each control point belongs to exactly one U-row and one V-row.

All this forms a “grid”, or “cage”, of which shape controls the shape of the NURBS surface. A bit like lattice

This is very important to grasp: you cannot add a single control point to a NURBS surface, you have to add a whole U- or V-row at once (in practice, you will usually use the extrude tool, or perhaps the duplicate one, to add those…), containing exactly the same number of points as the others. This also means that you will only be able to “merge” different pieces of surfaces if at least one of their rows match together.

Rozlišení povrchu

Just like NURBS curves, Resolution controls the detail of the surface. The higher the Resolution the more detailed and smoother the surface is. The lower the Resolution the rougher the surface. However, here you have two resolution settings, one for each interpolation axis (U and V). Note that unlike with curves, you have only one resolution (the Resol U and V fields, in the Curve Tools panel)…

Resolution 1x1.
Resolution 3x3.

(Resolution 1x1) is an example of a surface resolution of 3 for both U and V. (Resolution 3x3 surface) is an example of a surface resolution of 12 for both U and V.

Resolution panel.

you can adjust the resolution for both preview and render, to don't slow things down in the viewport, but still get good render results.


Uzavřené a otevřené povrchy

As curves, surfaces can be closed (cyclical) or opened, independently in both directions, allowing you to easily create a tube, donut or sphere shape, and they can be drawn as “solids” in Edit mode. This makes working with surfaces quite easy.

Uzly (Knots)

Just like with Křivky NURBS, NURBS surfaces have two knot vectors, one for each U and V axis. Here again, they can be one of Uniform, Endpoint, or Bezier, with same properties as for curves. And as with curves, only opened surfaces (in the relevant direction) are affected by this setting…

Endpoint U.

In (Endpoint U), the U interpolation axis is labeled as “U” and the V interpolation axis is labeled as “V”. The U’s interpolation axis has been set to Endpoint and as such the surface now extends to the outer edges from “E1” to “E2” along the U interpolation axis.

To cause the surface to extend to all edges you would set the V’s axis to Endpoint as well.

Pořadí (Order)

One more time, this property is the same as with NURBS Curves, it specifies how much the control-points are taken into account for calculating the curve of the surface shape. For high Orders, (1), the surface pulls away from the control-points creating a smoother surface – assuming that the resolution is high enough. For lowest Orders, (2), the surface follows the control-points, creating a surface that tends to follow the grid cage.

Order 2 and order 4 surface.

For illustration purposes, in both (Order 4 surface) and (Order 2 surface), the knot vectors were set to Endpoint causing the surface to extend to all edges.

You can set independently the order for each interpolation axis, and as for curves, it cannot be lower than 2, and higher than 6 or the number of control points on the relevant axis.


Váhy (Weight)

Váha povrchu 5.

Pracují stejně jako s křivkami NURBS! Weight určují, jak mnoho řídící bod "vytáhne" křivku.

V (váze povrchu 5) samostatný řídící bod označený jako "C" má vlastní váhu (Weight) nastavenou na 5.0 zatímco ostatní na jejich přednastavenou hodnotu 1.0. Jak je patrné řídící bod vytahuje povrch směrem k sobě.

Pokud všechny řídící body mají stejnou váhu (Weight), pak každý efektivně má vliv na každého. Je rozdíl ve vahách, které způsobují pohyb povrchu směrem k, nebo od řídícího bodu.

Váha (Weight) určitého řídícího bodu je patrná v panelu Vlastnosti transformace (N), v poli W (a nikoli v poli Weight field…).

Přednastavené váhy

NURBS mohou vytvářet čisté tvary jako kruhy, válce a koule (pozn.: Bézierova kružnice není přesná kružnice). Pro vytvoření přesných kruhů, glóbů nebo válců musí být specifikovány určité váhy kontrolních bodů křivky – některé jsou přednastavené v nástrojích panelu Curve Tools (dolní pravý roh). Nastavení není zcela intuitivní a vyžaduje hlubší studium problematiky NURBS.

Viděli jsme v 1D NURBS curves jak vytvořit kružnici, podívejme se na to, jak vytvořit kouli pomocí 2D povrchů. Je to na stejném principu - pro vytvoření je třeba mít čtyři rozdílné váhy (1.0, 0.707 = sqrt(0.5), 0.354 = sqrt(2)/4, and 0.25) jsou čtyři přednastavené dostupné v panelu Curve Tools

Primitiva

Výpomocí pro tvorbu povrchů jsou k dispozici čtyři přednastavené NURBS povrchy. Nachází se v menu Add » Surface: NURBS Surface, NURBS Tube, NURBS Sphere a NURBS Torus.

Primitiva povrchu NURBS.

Existují dvě přednastavení povrchových křivek NURBS (pouze s jedním řídícím bodem na každý řádek V-row): NURBS Curve a NURBS Circle.

Primitiva křivky NURBS.

Kruhový povrch NURBS není nikdy vyplněn stejně jako jeho "reálný" protějšek ve skutečnosti…