From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
done
 hotovo. Vyžaduje revizi

Duplikace vrcholů (DupliVerts)

Mód: objektový režim

Panel: ObjectDuplication

Duplikace vrcholů, nebo Duplication Vertices, či DupliVerts je duplikace základního objektu do míst vrcholů síťoviny. Jinými slovy když použijeme DupliVerts na síťovinu, vytvoří se instance základního objektu umístěné do každého vrcholu síťoviny.

Existují dva přístupy modelování pomocí duplikací DupliVerts. Mohou být využity jako aranžovací nástroj, který umožňuje sestavovat jednotlivé objekty do geometrických útvarů, (sloupy Řeského chrámu, stromy v zahradě, armáda robotů, stoly v učebně). Objekty mohou být libovolného typu, které Blender podporuje.

Druhý přístup je modelování objektu začátkem modelování jednoduché části (hroty mořského ježka, kachlíky na zdi).

Stáhněte ukázkový soubor .blend
Můžete stáhnout příklady uvedenými na této stránce. V souboru tento.blend je první příklad" opice svázaná s kruhem na vrstvě 1, zatímco úpony připjaté je kouli na vrstvě 2.
Soubory vytvořeny v Blenderu 2.55.1 (r33567).


Duplikace vrcholů jako aranžovací nástroj

Nastavení

Hlava opice a kruh

Vše, co potřebujete, je základní objekt (tj. strom, nebo sloup) a nějakou síťovinu na pozadí, na jejíž vrcholy budou umístěny objekty. V této kapitole použijeme jednoduchou scénu Iv následující části: Použijeme hlavu opice a posadíme jí na počátek souřadného systému jako základní objekt a kruh to téhož umístění jako rodičovskou síť.

Duplikované opice

Zaprvé v objektovém režimu vybereme základní objekt a pomocí ⇧ ShiftRMB Template-RMB.png přidáme kružnici k výběru (pořadí je zde velice důležité) a pomocí CtrlP připojíme základní objekt ke kružnici jako k rodiči; pohneme-li kruhem, pohne se i opice.

Dále pouze s vybranou kružnicí povolíme Duplikaci vrcholů v panelu ObjectDuplicationVerts. Hlava opice nyní bude umístěna do každého vrcholu kružnice.

Původní hlava opice v centru jako rodičovská síť je stále zobrazena ve 3D pohledu, ale nebude renderována. Pokud umístění a rotace hlavy není dobrá, můžeme rotace vymazat (AltR), škálovat AltS, přemisťovat AltG, a posunout počátek (origin) AltO.

Přearanžování

Pokud nyní vyberete základní objekt a upravíte jej v editačním režimu, všechny změny budou mít vliv na tvar duplikovaných objektů. Mlžete také vybrat síťovinu rodiče pro úpravu a aranžování duplikátů. Přidání vrcholů také přidá více základnímu objektu. Zde stojí za poznámku, že základní objekt bude dědit změny na rodičovské sí'tovině v objektovém režimu, ale nikoli v editačním režimu — tak zvětšování kružnice škálováním v objektovém režimu bude zvětšovat i velikost hlavy opice, zatím zvětšování kružnice v editačním režimu bude pouze zvětšovat vzdálenost mezi základními objekty.

Orientace

Orientation povoleno, orientace +Y

Orientace zákldních objektů může být řízena povolením Rotace v panelu Duplication. Tím budou rotovat všechny základní objekty v souladu s normálami síˇoviny rodičovského objektu.

Pro změnu orientace duplikovaných objektů vyberte základní objekt ppomocí panelu ObjectRelations extras a změňte směry Tracking Axes.

Výsledek různých orientací
Poznámka
Osy objektu mohou být zviditelněny pomocí panelu ObjectDisplay.
Pro zobrazení normál síťoviny rodiče přepněte do editačního režimu a pvolte tuto funkci v panelu Properties (N)› Display, kde je také možno změnit podle potřeby velikosti normál.


Duplikace vrcholů jako modelovací nástroj

Použitím duplikace vrcholů jako standardních primitiv je možné získat velice zajímavé modely. V tomto příkladě je vytvořeno jednoduché chapadlo pomocí několikanásobné extruze (protažení) krychle. Objekt chapadla je připojen k rodiči - icosphere. Pomocí duplikace Rotation povolíme rodičovskou síťovinu (icosphere), orientace základního objektu (chapadlo) se přizpůsobí normálám síťoviny rodiče (v tomto případě chapadlo bylo v editačním režimu otočeno o -90° kolem osy X).

Jako v předchozím případě lze tvar a proporce aranžování vylepšovat.

Pro natočení duplikátů na skutečný objekt jednoduše vyberte icosphere a použijte ObjectApplyMake Duplicates Real (Ctrl⇧ ShiftA). Pro vytvoření jednoho objektu z icosféry a chapadla se ujitěte, že máte vše vybráno a použijte spojení ObjectJoin (CtrlJ).

Viz také

Další metody duplikace jsou uvedeny zde.