From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Objekty

Vybraný objekt.

Geometrie scény se skládá z jednoho nebo více objektů: například světla, křivky, povrchy, kamery, sítě a základní objekty (primitiva) popsané v části “Primitiva sítí”.

Typy objektů

Sítě (Mesh) Sítě jsou objekty složené z mnohoúhelníkových ploch a hran. Mohou být upravovány pomocí nástrojů Blender kategorie mesh.
Křivky (Curve) Křivky jsou matematicky definované objekty tak, že je s nimi je možné manipulovat pomocí kontrolních bodů a linií.
Povrchy (Surface) Povrchy jsou obecně čtyřstranné záplaty se kterými lze manipulovat pomocí řídících bodů. Jsou užitečné pro živé, zaoblené ale jednoduché tvary..
Metaobjekty Metaball je objekt tvarovaný v prostoru 3D pomocí svého objemu. Tyto Metaball je možné využít pro vytvoření tvarů typu "Blobby" které se kvalitativně podobají tekuté látce.
Texty Objekt text je dvojrozměrným zobrazením řetězce písmen.
Armatury. Armatury jsou využívány pro kompozici třírozměrných modelů tak, aby byly jednodušeji animovatelné.
Prázdný (Empty) Prázný (empty) objekt je nulový objekt určený pro vizuální tranformace ostatních. Je velice užitečná například pro řízení pohybu ostatních objektů (např. pohled očí stále na tento bod).
Kamery (Camera) Kamera je virtuální a neviditelný objekt umožňující sledovat modelovanou scénu.
Světla (Lamp) Světla jsou použita pro vytvoření světelných zdrojů ve scéně.
Force Fields Force fields are used in physical simulations. They give simulations external forces, creating movement, and are represented in 3d by small control objects.
ObjectMode.png

Každý objekt může být přesouván, rotován a škálován v Objektovém režimu (Object Mode). Avšak ne všechny transformace mají účinek na všechny objekty. Například škálování silového pole nezmění jeho celkový efekt

Manual-2.5-Part-II-EditMode.png

Pro další změny geometrie objektů je nutné využít editační režim (Edit mode).

Pokud jste právě přidali základní objekt, zůstáváte v objektovém režimu úprav. In earlier versions of Blender, you were automatically switched into Edit mode if the Object were a Mesh, a Curve or a Surface.

Mezi oběma režimy úprav Object Mode a Edit Mode lze jednoduše přepínat stiskem tabelátoru ⇆ Tab.

Drátové ohraničení objektu je nyní oranžové což znamená, že je objekt vybrán a je aktivní (Selected object).

Obrázek výše (Vybraný objekt) ukazuje oba pohledy: pevný a drátový pohled na krychli. Přepnutí mezi těmito pohledy je možné pomocí klávesy Z.

Středy objektu

Každý objekt má střed, nebo počátek. Umístění tohoto bodu předurčuje umístění objektu ve 3D prostoru,. Pokus je objekt vybrán, malé kolečko naznačuje tento střed. Umístění středu je velice důležité při rotacích a škálování objektu, viz další detaily zde Pivot Points.

Posuny středu objektu

Střed objektu může být umístěn v libovolné pozici pomocí menu objekt a pomenu transformace

  • 3D Cursor Location
Přesune střed na aktuální místo 3D kurzoru. Viz Using the 3D View použití 3D kurzoru (kolečko s nitkovým křížem v prostoru).
  • Střed typu Median geometrického tělesa
Přesune střed na pozici, která je průměrem jednotlivých komponent objektu.
  • Geometry to Origin
Přesune střed na původní počátek objektu.
  • Origin to Geometry
Přesune počátek na střed objektu.
  • Origin to 3D Cursor
Přesune počátek na místo určené 3D kurzorem.

Vymazání objektu

Mód: Edit nebo Object

Klávesová zkratka: X nebo Del

Menu: ObjectDelete

Vymaže vybrané objekty.

Spojení objektů

Mód: Object

Klávesová zkratka: CtrlJ

Menu: ObjectJoin Objects

Spojí všechny vybrané objekty stejného typu do jednoho objektu jehož střed je získán z předchozího aktivního objektu. Spojování pomocí Join je stejné jako přidávání nových objektů v editačním režimu Edit mode. Neaktivní objekty jsou smazány a zůstávají pouze aktivní objekty. Tyto operace pracují nad editovatelnými objekty typu sítě a křivky.