From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
in progress Inprogress50.jpg 50%
 téměř

Vytáhnout (Extrude)

Vytáhnout region

Mód: Edit mode

Panel: Mesh Tools » Extrude

Klávesová zkratka: E or AltE

Menu: Mesh » Extrude Region

Jedním z velice užívaných nástrojů při modelování sítě je nástroj Vytažení - Extrude. Umožňuje vytvoření souběžných stěn, hran, válců z kruhu, a podobně. Je jeden z nejvíce využívaných nástrojů v Blenderu vůbec. Použití Extrude je jedonduché, přímočaré a velice efektivní.

Výběr prvků je vytažen podél spoečné normály vybraných prvků. V každém případě může být směrován směr vytažení (vytahování) podíl konkrétní osy (tj. X omezí na posuv podél X, podobně ⇧ ShiftX na rovinu YZ.. Pokud vytahujeme prvek objektu podél normály a požadujeme na příklad omezení na směr vytažení osou Z, musíme stisknout Z dvakrát. Poprvé pro uvolnění implicitně nastaveného pohybu podél norrmály a podruhé určení směru Z..

Vybraná stěna
během vytahování
a s nastavením osy Z


Přestože proces vytažení je docela intuitivní, některé principy jsou diskutovány dále:

  • Algoritmus určuje venkovní smyčku k vytažení. To je jaký počet vybraných hran bude vytažen a změněn do stěn. Implicitně (viz níže) algoritmus určí, že hrany odpovídající dvěma, nebo více stěnám je interní a tak není součástí smyčky..
  • Hrany ve smyčce hran nse pozmění ve stěnu..
  • If the edges in the edge-loop belong to only one face in the complete mesh, then all of the selected faces are duplicated and linked to the newly created faces. For example, rectangles will result in parallelepipeds during this stage.
  • In other cases, the selected faces are linked to the newly created faces but not duplicated. This prevents undesired faces from being retained “inside” the resulting mesh. This distinction is extremely important since it ensures the construction of consistently coherent, closed volumes at all times when using Extrude.
  • When extruding completely closed volumes (like e.g. a cube with all its six faces), extrusion results merely in a duplication, as the volume is duplicated, without any link to the original one.
  • Edges not belonging to selected faces, which form an “open” edge-loop, are duplicated and a new face is created between the new edge and the original one.
  • Single selected vertices which do not belong to selected edges are duplicated and a new edge is created between the two.

Individuální vytažení

Mode: Edit mode

Panel: Mesh Tools » Extrude Individual

Hotkey: AltE

Menu: Mesh » Extrude Individual

Extrude Individual allows you to extrude a selection of multiple faces as individuals, instead of as a region. The faces are extruded along their own normals, rather than their average. This has several consequences: first, “internal” edges (i.e. edges between two selected faces) are no longer deleted (the original faces are).

Selection of multiple faces
Extruded using extrude region
Extruded using Extrude Individual


Vytažení pouze hran a vrcholů

Mode: Edit mode, Vertex and Edge

Hotkey: AltE

If vertices are selected while doing an extrude, but they do not form an edge or face, they will extrude as expected, forming a non-manifold edge. Similarly, if edges are selected that do not form a face, they will extrude to form a face.

Single vertex extruded
Single edge extruded


When a selection of vertices forms an edge or face, it will extrude as if the edge was selected. Likewise for edges that form a face.

To force a vertex or edge selection to extrude as a vertex or edge, respectively, use AltE to access the Extrude Edges Only and Vertices Only.

Vybrané vrcholy
Vytažení pouze vrcholů


Vybrané hrany
Vytažení pouze hran