From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Page status (reviewing guidelines)

Text

Požaduje revizi českého čtenáře


Proposed fixes: none


Prázdné objekty (Empties)

"Prázdný" objekt je nulový objekt. V textu dále někdy uveden pojem "Prázdno". Prázný objekt neobsahuje žádná reálná geometrická data týkající se tvaru, ale může být využit mnoha způsoby.

Nastavení

Plain Axes (osy)
Vykreslí šest polopřímek směřující podél os +X,-X,+Y,-Y,+Z a -Z.
Arrows (šipky)
Vykreslí šipky ukazující kladným směrem os X,Y, a Z. Každou s popiskem.
Single Arrow (jedna šipka)
Vykreslí jednu šipku směřující podél osy +Z kladným směrem.
Circle (kruh)
Vykreslí kružnici v rovině XZ.
Cube (krychle)
Vykreslí rám (hrany) krychle.
Sphere (koule)
Vykreslí kouli pomocí tří kružnic.
Cone (hranol)
Vykreslí hranol směřující podél kladné osy Y.
Image (obrázek)
Prázdné objekty mohou také zobrazovat obrázky. Tato vlastnost může být využita pro vytváření referencí, záložek a popisek v modelu namísto použití obrázků v pozadí. Obrázek se zobrazí v souladu s modelovaným prostředím 3D. Nastavení je stejné jako v Background Image Settings
Poznámka: Pokud jsou použity alfa-obrázky (s průsvitností), je zde omezení dané pořadí vykreslování objektů, kde průsvitná alfa nebude vykreslená nahoře při výběru různých objektů.
Size (velikost)
Řídí lokální velikost prázdného objektu. Nemění velikost ale jednoduše změní tvar.
Osm různých typů vykreslení prázdného objektu

Použití a funkce

Prázdné objekty lze s úspěchem využít jako transformační prvek, ačkoli nejsou ve výsledku sami renderovány. Jsou důležité a velice užitečné v mnohých oblastech. Některé příklady toto demonstrují:

Rodičovský objekt pro skupinu dalších objektů
  • Prázdno může být rodičem libovolného počtu dalších objektů. To dává uživateli možnost jednoduše je řídit.
Omezovací cíl (Target for constraints)
  • Prázdno je možné také použít jako cílový bor pro normály, nebo pro omezení kostí..
  • To dává uživateli mnohem více možnosti řízení, například nastavení kamery pro sledování určitého bodu pomocí její funkce Track to.
Posun pole (Array offset)
  • Prázdno může být zapojeno jako specifikátor posuvu pro modifikátor pole, a tak zajistit funkce velice složitých deformací pouhým pohybem jednoho objektu
Příklad Prázdna pro řízení pole objektů
Příklad Prázdna použitého pro funkci sledování
Jiné použití.
  • Umísťovací značky
  • Kontrola pohybu
  • Vzdálenost DOF (zaostření objektivu)
  • Referenční obrázky