From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Page status (reviewing guidelines)

Images update
Proposed fixes: none

Úpravy křivek

Tato stránka obsahuje základy úprav křivek. Složitější procedury, jako je extruze-roztažení, ohranění,taper jsou popsány v další kapitole:Deformace křivek a protahování

VYtvoření křivek

Blender má základních pět odlišných primitiv pro křivky. Dva typy Bézier a tři NURBS:

Bezierova křivka
přidá ovtevřenou 2D Bézierovu křivku s dvěma kontrolními body.
Bezier Kruh
přidá uzavřenou 2D křivku kruhovitého tvaru (vytvořeno čtyřmi kontrolními body).
NURBS křivka
přidá otevřenou 2D NURBS křivku se čtyřmi kontrolními body a se stejnými Uniform úchyty.
NURBS křuh
přidá uzavřenou 2D NURBS křivku (vytvořenou osmi kontrolními body).
Path - cesta
přidá otevřenou 3D křivku NURBS vytvořenou pěti zarovnanými kontrolními body a s koncovým

(Endpoint) úchytem a s povoleným nastavováním cesty křivky (CurvePath).

Zobrazení křivek

Možnost i zobrazení

V editačním režimu jsou vlastnosti v menu Curve Display.

Handles
Vybírá zobrazení Beziérových úchytů v editačním režimu. Toto nemá vliv na projev

samotné křivky, viz Curves, kde je popsáno více typů úchyytů.

Normals
Vybírá zobrazení podle normál (Curve Normals).
Normal Size
Nastavuje zobrazení měřítka křivek podle normál.

(Not that this is relative to the control point scale which can be explicitly set, and is reflected in the normals as well.)

Skryté prvky

Stejně jako v objektovém režimu je možné skrýt vxybrané části, což může být užitečné pro "vyčištění" pracovního prostoru kolem křivky v případě modelování prostředí s tisíce vrcholy…

Pro zakrytí použijte CtrlAltH, tlačítko skrýt Hide v panelu Curve Tools1, anebo pomocí menu Curve » Show/Hide Control Points » Hide Selected (ukázat/schovat vybrané prvky).

Pro zobrazení skrytých prvků použijte AltH, tlačítko Reveal v nástrojovém panelu křivek Curve Tools1 nebo relevantní volbou ve stejném menu Curve » Show/Hide Control Points.Základní úpravy křivek (posuv, rotace, měřítko)

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: G/R/S

Menu: Curve » Transform » Grab/Move, Rotate, Scale, …

Once you have a selection of one or more control points, you can grab/move (G), rotate (R) or scale (S) them, like many other things in Blender, as described in the Manipulation in 3D Space section.

Note that Bézier control points contain three vertices (the central one and the two handles), so a whole selected control point is equivalent to three selected vertices for transform tools (i.e. you can rotate and scale it, unlike standard mesh or NURBS vertices).

Note that in general, Bézier curves are easier to edit than NURBS, as when you modify a control point, you only affect the two curve segments on both side of the point. With NURBS, when you move a vertex, the curve can be modified up to three point on both side, depending on the order of the curve… Moreover, a Bézier curve always pass through the center of all its control points – NURBS are far from being so simple!

You also have in Edit mode an extra option when using these basic manipulations: the proportional editing.

Přichytávání

Mód: Edit mode

Panel: Curve Tools1 (Editing context)

Mesh snapping also works with curve components.

Both control points and their handles will be affected by snapping, except for within itself (other components of the active curve).

Snapping works with 2D curves, however points will be constrained to the curve's local XY axis.


Nástroje deformace

Mód: Edit mode

Menu: Curve » Transform

The To Sphere, Shear, Wrap and Push/Pull transform tools are described in the Manipulation in 3D chapter.

The two other tools, Tilt and Shrink/Fatten Radius are related to Curve Extrusion.

Vyhlazování

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: W » smooth

Curve smoothing is available through the specials menu. For Bezier curves, this smoothing operation currently only smooths the positions of control points and not their tangents. End points are also constrained when smoothing.

Zrcadlení

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: CtrlM

Menu: Curve » Mirror

The Mirror tool is also available, behaving exactly as with mesh vertices,


Set Bézier Handle Type

Mód: Edit mode

Panel: Curve Tools » Handles

Klávesová zkratka: V

Menu: Curve » Control Points » Set Handle Type

This only concerns Bézier curves. As we saw in a previous page, these curves can have four types of handles (giving smooth or angled curve…). ⇧ ShiftH makes all selected control points automatic, H toggles between free and aligned, and V makes them vector. Follow above link for more details.

Rozšiřování křivek

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: CtrlLMB Template-LMB.png or E

Menu: Curve » Extrude

Once a curve is created you can add new segments (in fact, new control points defining new segments…), either by extruding it, or placing new handles with CtrlLMB Template-LMB.png clicks. Each new segment is added to one end of the curve. A new segment will only be added if a single vertex, or handle, at one end of the curve is selected. If two or more control points are selected nothing is added (however, if you used the E Extrude command, all selected control points are placed in Grab mode…).

Note that unlike with meshes, you can’t create a new curve inside the edited object by just CtrlLMB Template-LMB.png-clicking with nothing selected – to do so, you can cut an existing curve in two parts (by deleting a segment), copy an existing one (⇧ ShiftD), or add a new one (Add menu)…

Podrozdělení

Mód: Edit mode

Panel: Curve Tools (Editing context)

Klávesová zkratka: W » 1

Menu: Curve » Segments » Subdivide

Curve subdivision simply subdivides all selected segments by adding one or more control points between the selected segments.

Number of Cuts
Subdivides the segment multiple times evenly spacing this number of control points.


Duplikace

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: ⇧ ShiftD

Menu: Curve » Duplicate

This command duplicates the selected control points, along with the curve segments implicitly selected (if any). The copy is selected and placed in Grab mode, so you can move it to another place.

Spojování segmetnů křivek

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: F

Menu: Curve » Make Segment

Two open curves can be combined into one by creating a segment between the two curves. To join two separated use one end control point from each curve. The two curves are joined by a segment to become a single curve.

Two curves.
One curve joined.

Additionally, you can close a curve by joining the endpoints

Note that you can only join curves of the same type (i.e. Bézier with Bézier, NURBS with NURBS)

Oddělení křivek

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: P

Menu: Curve » Separate

Curve object that are made of multiple distinct splines can be separated into their own objects. Note, if there is only one spline in a curve object, separating when something is selected will create a new curve object with no control points.

Vymazání prvkůs

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: X or Del

Menu: Curve » Delete...

The Erase pop-up menu of curves offers you three options:

Selected
This will delete the selected control points, without breaking the curve (i.e. the adjacent points will be directly linked, joined, once the intermediary ones are deleted). Remember that NURBS order cannot be higher than its number of control points, so it might decrease when you delete some control points… Of course, when only one point remains, there is no more visible curve, and when all points are deleted, the curve itself is deleted.
Segment
This option is somewhat the opposite to the preceding one, as it will cut the curve, without removing any control point, by erasing one selected segment.
This option always removes only one segment (the last “selected” one), even when several are in the selection. So to delete all segments in your selection, you’ll have to repetitively use the same erase option…
All
As with meshes, this deletes everything in the object!


Otevírání a uzavírání křivek

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: AltC

Menu: Curve » Toggle Cyclic

This toggles between an open curve and closed curve (Cyclic). Only curves with at least one selected control point will be closed/open.

The shape of the closing segment is based on the start and end handles for Bézier curves, and as usual on adjacent control points for NURBS. The only time a handle is adjusted after closing is if the handle is an Auto one. (Open curve) and (Closed curve) is the same Bézier curve open and closed.

This action only works on the original starting control-point or the last control-point added. Deleting a segment(s) doesn’t change how the action applies; it still operates only on the starting and last control-points. This means that AltC may actually join two curves instead of closing a single curve!

Remember that when a 2D curve is closed, it creates a renderable flat face.

Otevřená křivka.
Uzavřená křivka.
Uzavřená křivka (pevná).


Přepnutí směru

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: W » 2 NumPad

Menu: Curve » Segments » Switch Direction, Specials » Switch Direction

Tento příkaz “obrátí” směr křivky s posledně vybraným elementem. (tj. startovní bod se stane koncovým a naopak). Nástroj je velice užitečný pokud používáme křivku jako zdrojovou cestu v přípqadě modelování pásky atp…


Nástroje pro konverzi

Typy převodu křivky

Mód: Edit mode

Panel: Curve Tools1

Je možné převádět křivky typu spline do typů Beriérových, NURBS a Poly křivek.

Tlačítko Set Spline type (nastavení typu spline) ve skupině Curve na panelu Curve Tools umožňuje převádět vybrané spliny. Za poznámku stojí, že toto není “vychytralá” konverze, t.j. Beziérovy tvary i.e. Blender se nepokouší vytvořit naprosto stejný tvar, ale pouze podle počtu řídících bodů… Například při konverzi NURBS do Beziérových křivek se každá skupina tří řídících prvků NURBS stává unikátní Beziérovými (centrální uzel a dva manipulátory).

Převod křivky na síť

Mód: Object mode

Menu: Object » Convert to

Tento korvezní nástroj převádí objekt Curve na objekt typu Mesh se zachováním tvaru, obsahu a objemu v případě uzavřené křivky. Takto převedeným objektem je možné dále tvořit hrany a vrcholy…

Převod sítě na křivku

Mód: Object mode

Menu: Object » Convert to

Síťové objekty, které se skládají ze propojených křivek mohou být převedeny na objekty typu křivka. Výsledná křivka bude typu poly, ale může být pro dosažení vyšší hladkosti převedena do více segmentu jak je popsáno výše.


Rodičovství křivek

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: CtrlP

Pomocí dalších vybraných objektů potomci z jednoho nebo tří rodičovských kontrolních bodů (CtrlP je možné vytvořit rodiče. Po vybrání 1 nebo 3 kontrolních bodů stiskněte CtrlRMB Template-RMB.png a jiného objektu pomocí CtrlP vytvoříte rodiče vrcholů.

Háky

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: H

Menu: curve » control points » hooks

Háky mohou být přidány jako řídící body pro jeden nebo více bodů ostatních objektů.

Nastavení cílové váhy

Mód: Edit mode

Menu: W » Set Goal Weight

Set Goal Weight
Toto nastavení “cílové váhy” vybraných kontrolních bodů má vliv na měkkost fyzikální charaketristiky. Křivka se pak snaží "přilepit" do svých původních pozic na základě své váhy.