From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Někdy se může stát, že v animaci potřebujete, aby se objekt objevil v dané scéně později. Blender umožňuje animovat layery a přesouvat tak objekty mezi layerama, nebo daný objekt zobrazit v několika layerech.

Toho docílíte tím, že vložíte objekt do některého z layeru, v kterém chcete, aby se objekt zobrazil, nebo poté zmizel. Stiskněte klávesu I a z menu vyberte 'layer'.

Změna layeru z 4 na 14

Přesuňte se o několik framů (snímků) dál a poté přesuňte objetk do jiného layeru pomocí M. Opět aplikujte Ipo klíč I a z menu layer. K přesunu objektu do více layerů nebo zobrazení objektu ve více layerech, stiskněte M a se stisknutým Shift označte potřebné layery a aplikujte Ipo klíč.


Výběr všech layerů
K výběru všech layerů, stiskněte ` (horní levá klávesa na US klávesnici), nebo ; (což je ekvivalent té samé klávesy CZ klávesnice)


Samotné animovaní layerů, můžete editovat v Ipo editoru a měnit tak posun zobrazení objektu v layeru/layerech daného framu.

Tipy

Je třeba ještě poznamenat, že animace layerů pomocí Ipo křivek se děje skokově. Není zde způsob, jak by postupně objekt měnil layery. Toho lze dosáhnout jen animovanou změnou alfa materiálu, z nastavení 0.0 až 1.0.

Jsou zde dva způsoby, jak zjistit v kterém layeru se objekt nachází:

- Stisknutím M k zobrazení layerového menu, kde zakliknuté tlačítko indikuje, v kterém/kterých layerech se označený objekt nachází. Pomocí ESC nebo OK toto menu opustíte.

- Stisknutím F7, a zakliknutím tlačítka Objekt. V Draw panelu jsou umístěna též layer tlačítka, zakliknutá tlačítka indikují, v kterých layerech se označený objekt nachází. Layery se mohou měnit stejně tak z tohoto panelu, jako pomocí MContents